Sivert Jonsson, Rikard Göransson, Kjell Janson, Ingela Bauer och Pelle Wadströmer, 6-12 april

Posted on Jan 2, 2018 in Kommande

Pelle Wadströmer, akvarell och olja, hemsida: www.pellewadstromer.se

Ingela Bauer, screen/måleri

Rikard Göransson, blandteknik, hemsida: www.rikardgoransson.se